Hvilke byggeregler gjelder i LNF-områder? - Tomt i et LNF-område kan by på utfordringer

Kanskje du er så heldig at du har tilgang på billige tomteareal gjennom familie eller venner? Da får du jo i utgangspunktet en langt rimeligere billett inn i markedet, særlig om du skal bygge i pressområder i eller rundt de store byene. Det er vi helt enige, men dersom det skulle vise seg at kommunen har regulert området til det som kalles LNF, kan det fort vise seg vanskelig å bygge hus der.

LNF er nemlig en forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområde. Denne typen områder har et spesielt vern fordi de skal tas vare på slik at de kommer allmenheten til gode. Enten i form av jordbruksproduksjon eller rekreasjon for innbyggerne.

Faktisk er vernet så sterkt at LNF-områder i utgangspunktet er underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud. Den eneste byggeaktiviteten som tillates er den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring.

Det er ikke dermed sagt at alle muligheter er blåst, for det finnes to muligheter for å få lov til å bygge i LNF-områder. Den ene er å få området omregulert til boligformål og den andre er å søke dispensasjon. I begge tilfeller må du imidlertid regne med at det tar en stund å få en avklaring – og sjansen er ganske stor for at svaret blir negativt. Særlig reguleringsendringer kan ta svært lang tid, så det er som regel best å starte med å søke dispensasjon.

Hva skal til for å få dispensasjon?

Det finnes ikke presise beskrivelser av hva som gjør at du kan få dispensasjon til å bygge hus i et LNF-område som sådan og det er forskjeller fra kommune til kommune. Forskjellene beror blant annet på kommunens ønske om å etablere bosetting, totalmengden av dispensasjonssøknader osv. I tillegg er det vanlig å legge vekt på at:

  • Hensynene bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Når du søker om dispensasjon, er det alltid viktig å begrunne søknaden. Da er det lurt å forholde seg til det kommunen faktisk legger vekt på så langt du klarer. Begrunnelser som går på personlige forhold som plassbehov, familieforhold, økonomiske årsaker etc. blir normalt ikke lagt vekt på fra kommunens side.

Bruk en kompetent partner

For å øke sjansene for å lykkes med en dispensasjonssøknad, er det smart å alliere seg med en partner som både kjenner regelverket og de lokale forholdene i kommunen. Da er det større mulighet for å finne frem til de riktige argumentene.

ABChus har lang erfaring med å bygge ferdighus i mange kommuner landet rundt og sitter med god kompetanse både når det gjelder reguleringsspørsmål og dispensasjonssøknader fra plan- og bygningsregelverket. Ta kontakt med oss, så diskuterer vi gjerne mulighetene for å bygge et av våre ferdighus på din LNF-tomt.

Web- og SEO-ansvarlig

Anette Kristiansen

Web- og SEO-ansvarlig

Populære inlegg

Ta og føl på huset før du bestemmer deg

For de aller fleste utgjør boligen den aller største investeringen vi foretar oss i løpet av livet. Kjøper du deg en bolig i bruktmarkedet kan du gå på visning for å oppleve huset, studere rominndeling, ta og føle på overflater, materialer osv. I tillegg har du prospekt og annonse som er breddfulle av bilder du kan se på i ro og mak.

Boligmessene 2020

I løpet av 2020 vil vi delta på 6 boligmesser rundt om i landet. Dette er messer hvor du kan møte både lokale og nasjonale utstillere, fra flere ulike bransjer innen husbygging og oppussing.