Når du skal bygge hus, må du ha en godt tilpasset tomt. Grunnarbeidet på tomten er derfor en viktig del av byggeprosessen. Men hvordan graver du ut en tomt? Hva betyr det egentlig å «planere»? Og hvor mye vil det koste deg?

Bygge drømmehuset

Sitter du med planer om å bygge drømmehuset? Da vil du at det skal gå så raskt som mulig. Hvis tomtegrensene er oppmålt og tomten er skilt ut, så tenker du kanskje at det bare er å starte med byggingen? Nesten.

Grunnarbeid og planering på tomt

Grunnarbeid er sentralt i et hvilket som helst byggeprosjekt. Tomten må opparbeides og planeres. Dette skal gjerne gjennomføres på bakgrunn av tegningene for huset som skal bygges.
– Planering av tomt gjøres på bakgrunn av tegningene som ABChus har laget for tomten. Du har det eksisterende terrenget på tomten, så har du det terrenget vi tegner inn med en ny form rundt huset. Dette skal bli det nye planerte terrenget, sier en av de tekniske tegnerne i ABChus.
Daglig jobber Vedvik med å tegne inn boliger og tilpasse dem til terrenget. Tegningene er basert på kundens ønsker, forholdet rundt tomten, bebyggelsene i området og bestemmelsene. I tillegg må tegneren ta hensyn til solforholdene, for å finne ut hvor du bør ha utearealene, og finne en god plassering av innkjøringen til huset.
– Graveren skal følge de tegningene som vi har kommet med. Så planeringen går ut på at du tilpasser terrenget i henhold til tegningene, forklarer han.
Planering av flat tomt er ofte det enkleste. Planering av en skrå tomt kan kreve litt mer jobb og innebære at du må sette opp støttemurer. Du trenger også godkjennelser fra kommunen, og ifølge Vedvik er det mange kommuner som helst ser at du ikke bygger for mye mur.
– Det er viktig med god planlegging slik at tomten har gode løsninger, og at huset plasseres naturlig på tomten, sier han.

Hvordan grave ut en tomt?

Grunnarbeid på tomt kan innebærer gravearbeid, sprengning, fjerning av masse, tilføring av masser og til slutt planering. I den rekkefølgen. Jobben starter først med å rense tomten, som i noen tilfeller innebærer sprengning.
– Hvis det er berg på tomten må det potensielt sprenges, deretter må det tilføres stabile masser. Dette er for at huset skal få et ordentlig underlag å stå på. Hvis det står trær der huset skal stå, så må disse fjernes, sier Vedvik.
Selve jobben krever ordentlig utstyr, og det derfor en jobb som er best egnet for fagfolk. Gravemaskin og lastebil er de mest sentrale anleggsmaskinene graverne bruker. Hvis det er fjell som må sprenges ut, trenger du også en borrigg. Etter sprengning må noe av steinen kjøres bort med lastebilene, fordi det gjerne er store mengder som tar opp plass på byggeplassen.
Det beste er å oppnå massebalanse ved å bruke de massene som allerede finnes på tomten, i stedet for å hente inn ekstra masse å fylle på. Likevel er ikke dette alltid mulig.
– Vi prøver å få massebalanse der det er mulig, men det er ikke alltid like lett å oppnå. Hvis du for eksempel har jord til overs, så kan du ikke legge det under huset, fordi huset må ha en stødig grunn. Da er det kanskje nødvendig å tilføre grusmasser, forklarer han.
Graveren flytter på massen, eller fyller opp med masse rundt huset, slik at du får et uteareal der du kan gro gress og hekk, samt en adkomstvei. For selv om du allerede har en adkomstvei til boligen under selve byggingen, kan denne noen ganger være en provisorisk vei som er større enn den skal for at lastebiler og gravemaskiner skal komme til.

Pris for grunnarbeid på tomt

Så er det klart for å sette opp huset. Når huset er satt opp, kommer graveren tilbake og gjør sluttarbeidet.
– Sluttarbeidet til graveren innebærer at de gjør seg ferdig rundt huset. Noen gravere kan gi deg en pris på grovplanering, der du selv må legge på matjord etter at huset står klart, eller du kan be om en pris der alt dette er inkludert, sier teknisk tegner.
Hva som blir den totale prisen på å planere tomten, kan variere fra tomt til tomt. Prisen avhenger av om du har en flat tomt eller en skrå tomt, og om det er behov for sprenging. Må du sprenge vil prisen på grunnarbeid og planering av tomt kunne ligge på mellom 300.000 til 500.000 kroner.
Du kan likevel redusere prisen på grunnarbeidet ved å fordele inngrepet i terrenget. Dette krever god planlegging og kjennskap til regler og bestemmelser, og er noe ABChus kan hjelpe deg med.

PRIS FOR GRUNNARBEID PÅ TOMT: Pris grunnarbeid på tomt avhenger av tomtens utformning, og om det er behov for sprenging. Må du sprenge, vil prisen på grunnarbeid og planering av tomt kunne ligge på mellom 300.000 til 500.000 kroner.

Regler for planering av tomt

Som med det meste annet i en byggeprosess må du sørge for at grunnarbeidet av tomten følger lover og regler.
– Når de skal fylle på masse inntil huset og planere, forholder de seg til tegningene som viser hvor det skal være gress og adkomst. Det er ofte et minimumskrav på uteareal og adkomstvei, så graveren må følge tegningene fra byggesøknaden, forklarer han.
Planeringen kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven, eller kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Det må også oppfylle alle relevante byggetekniske krav, som hensyn til miljø, grunnforhold og sikkerhet. For eksempel kan ikke endringer i terrenget hindre sikt i frisiktsoner mot en vei.

Er det søknadspliktig å planere en tomt?

Hvorvidt planering av tomt er søknadspliktig, avhenger av om du bygger i et tettbygget strøk eller ikke, og hvor store terrenginngrep du ønsker å gjøre. Påfylling av masser er søknadspliktig når det er snakk om vesentlige terrenginngrep.
I spredtbygde strøk betyr det at du må søke om det skal gjøres endringer på mer enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygde strøk må du søke om du skal gjøre endringer på over 1,5 meter. For rekkehus eller kjedehus med tett bebyggelse er grensen enda lavere.
– Vi tar oss av alle søknadsprosesser når vi lager tegningene på tomten, slik at kunden skal slippe å tenke på dette, forteller teknisk tegner og legger til:
– Det er krav om hva som skal være i en søknad, så der følger vi en oppskrift. Alle saker er imidlertid individuelle, så vi må redegjøre for den plasseringen vi gjør av hus og utearealer, og passe på at vi er innenfor de gjeldende bestemmelser. Så må vi også sende ut nabovarsel.

Oppmåling av tomt

Skal du skille ut tomt, eller du er usikker på hvor grensene går på tomten din, må du bestille oppmåling av tomten. Da må du først kontakte kommunen som sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer, før det tinglyses.
Den som eier tomten er også den som må betale for oppmålingen. Prisen på oppmålingen av tomt kan variere fra kommune til kommune, men avhenger også av hvor mange grensepunkter du skal ha. En firkantet tomt vil for eksempel være billigere enn en tomt med mange kanter.
Helene Smogeli

Helene Smogeli

Markedssjef

blogg

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Relaterte artikler

Jannicke Valen og familien valgte ferdighus fra ABChus
Å bygge enebolig kan være en krevende og tøff prosess. Men da Jannicke Valen fant et rimelig ferdighus fra ABChus gikk prosessen raskt, og hun bor nå i drømmehuset på Nesodden!
Ferdighuset Wide utvendig
Du vil ha et flott kjøkken og bad, parkett på gulvet, spotter i taket, minst mulig feil ved huset i ettertid, og du ønsker det til en veldig god pris. Er det mulig? Ja, visst. Her får du tips til hvordan du bygger hus med gode løsninger uten at det koster skjorta.   Av: Chili Media
ABChus signeringskampanje mai juni juli 2023

Signeringskampanje!

Signer kontrakt med oss i perioden mai-juli 2023  og få RABATT på tilvalg til en verdi av hele 90.000kr*