Norges mest komplette liste av terminologi, utrykk og fagord for boligbygging

image

Å kjøpe hus består av mange valg, og mye planlegging. Heldigvis er våre boligkonsulenter veldig erfarne med denne type prosesser, og lurer du på noe, så er det bare å ta kontakt. Ønsker du å sette deg litt mer inn i det selv, har vi samlet inn oversikt av ulike utrykk og ord. Under ferdighus presenterer vi plantegninger for hver etasje slik at du ser rominndelinger og arealer. 

Før bygging - finne tomt, skaffe finansiering

Tomtebefaring
Vi utfører en gratis og uforpliktende tomtebefaring for å sikre oss at huset du drømmer om passer inn på tomten og kan bygges etter kommunens reguleringsbestemmelser. Når vi er enige om hustype og plassering på tomten, vil våre boligkonsulenter begynne å jobbe med detaljene. I denne fasen utarbeides det situasjonsplan, tegninger og tilbud for ditt husprosjekt.

Leveransebeskrivelse
I en leveransebeskrivelse finner en nærmere beskrivelse av hvilke materialer og tjenester som er inkludert og ikke i den nøkkelferdige prisen (gjelder ABChus). Leveransebeskrivelsen er en del av kontrakten og skal underskrives av både kjøper og selger ved salg av boligen.

Byggelån
Byggelån er et midlertidig lån som utbetales etter hvert som byggearbeidet går fremover. Du betaler kun renter av det du har brukt. Når boligen er ferdig gjøres byggelånet ditt om til et boliglån. Kilde: https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/lan/boliglan/byggelan

Ferdighus / nøkkelferdig hus / kompletthus
ABChus leverer prefabrikkerte hus med høy ferdighetsgrad og en nøkkelferdig pris. Det betyr at du får en komplett bolig, der hver eneste centimeter er nøye planlagt, til en fastsatt pris. Og nettopp dette er en av de viktigste fordelene ved å velge ferdighus, også kalt nøkkelferdig hus. Les mer om byggeprosessene her.

Husmodellen Wide er en stor funkisbolig på hele 186 kvadratmeter

Kompletthus
Vi har lansert en komplettserie, der vi på bakgrunn av kundenes ønsker, har gjort valgene for dem. Noen leverandører kartlegger kundens behov i forkant og deretter planlegger huset for dem. Vi har ferdige hus som er designet med utgangspunkt i kundenes behov. Siden husene er ferdig tegnet, kalkulert og prosjektert, går byggingen ganske raskt.

Elementhus
Våre boliger bygges etter elementmetoden, der de ulike elementene bygges på fabrikken under tørre og kontrollerte forhold, og monteres effektivt på byggeplassen. Selve byggeprosessen følger en nøyaktig tidsplan, slik at du unngår forsinkelser og uforutsette utgifter.

Prefebrikkerte ferdighus
Går du for et prefabrikkert hus, eller et såkalt ferdighus, betyr det at større eller mindre deler av huset bygges på fabrikk, slik at arbeidet på byggeplassen kan reduseres. Det er et hus som er ferdig tegnet og beregnet, og klart til å bygges.

Bolig med utleiedel
Det er mange fordeler ved å bygge et hus med utleidel. Utleieinntekter regnes som sikker inntekt, og tillegges det totale inntektsnivået i husstanden. Banken har dermed mulighet til å innvilge deg et høyere lån for byggeprosjektet. Les mer om fordelene med utleiedel og noen tips her!

image

Situasjonsplan
I de fleste kommuner er situasjonsplanen et utsnitt av det offentlige kartverket i målestokk 1:1000 eller 1:500, der de bygninger og anlegg det søkes byggetillatelse for, er tegnet inn og målsatt for å vise deres forhold til eksisterende omgivelser. Kilde: https://snl.no/situasjonsplan

Planløsning
En planløsning er en tegning som viser rominndelingene i huset sett ovenfra. Her får du oversikt over rommenes størrelse i kvadratmeter og forslag på møbelplassering.

Valg av hus

Bruksareal (BRA)
Arealet innenfor ytterveggene. Det betyr at BRA viser deg hvor mange kvadratmeter du har til disposisjon innvendig i ditt hus. BRA måles fra innvendig vegg i alle gjeldende etasjer. Der det er skråtak er BRA målsatt der høyden er 1,9 m + 0,6 m ut (i henhold til gjeldende bestemmelser).

Boligareal (P-ROM)
Er boligens primære rom. Sekundære rom er hovedsakelig bod, tekniske rom og garasje.

Bebygd areal (BYA)
Er et fotavtrykk av bygget sett i fugleperspektiv. Mål er tatt fra ytterkant av utvendig panel. For de modellene med balkong er søylepunkt og arealet inn til byggekroppen medberegnet (i henhold til gjeldende bestemmelser).

Noomi dag

Grunnflate
Er målet på ytterkant av grunnmur. Støpt plate

Gesimshøyde
Er skjæringspunktet mellom tak og vegg. Måles fra terreng etter gjeldende bestemmelser for boligområdet.

Mønehøyde
Er høyeste punkt på et hus. Måles fra terreng etter gjeldende bestemmelser for boligområdet.

Oppløft/ark
Er tak som er løftet opp slik at rom i andre etasje får vinduer og høyere knevegger.

Saltak
Er et yttertak med to like, motstående sider som har fall, oftest mot langsidene. Sidene møtes i et møne som normalt er det høyeste punktet på taket

Husmodellen Zara

Pulttak
Er et yttertak med én side som har fall.

Energikarakter
Energikarakteren går fra A til G og er basert på beregnet levert energi i din bolig. Kilde: https://www.energimerking.no/no/energimerking-bygg/om-energimerkesystemet-og-regelverket/karakterskalaen/

Takvinkel
Sier noe om vinkelen på taket på huset.

Plantegning
Er en tegning av hver etasje i huset, med rombetegnelser i kvadratmeter.

Balansert ventilasjon
Er et ventilasjonssystem som leverer frisk, renset luft og som fjerne bruk, forurenset luft rundt om i huset.

Smarthus
Med en egen Smarthus app blir styringen av din bolig enklere og mer oversiktlig. Styr lys, varme og ventilasjon på en enkel og brukervennlig måte - med systemet Kardia Smart.

Smarthus_brukervennlig app

TEK17
Er en forskrift om tekniske krav til byggverk for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriften gjelder for både nærings- og boligbygg.

Byggesak og ansvarlig søker
Når du skal bygge hus eller andre tiltak som er angitt i plan- og bygningslovens § 20-1, må du søke tillatelse hos kommunale bygningsmyndigheter. Søknad om byggetillatelse krever en ansvarlig søker – og ansvarlig søker må være et firma, ikke en privatperson.

Bygger du et ABChus, tar vi ansvaret som ansvarlig søker og søker kommunale bygningsmyndigheter om tillatelse.

Byggesøknad /1-trinns søknad
Når du søker om tillatelse til oppføring av en ene- eller tomannsbolig, anses det som et enkelt tiltak, og vi søker vanligvis hele byggesaken samtidig – det vi kaller en 1-trinns søknad. Da må vi ha all dokumentasjon som kreves av kommunen for å vurdere søknaden, og alle aktørene må ha erklært at de tar ansvar for sitt fagområde.

I større, mer komplekse saker kan det være aktuelt å først søke om rammetillatelse. Da vil kommunen ta stilling til om rammene rundt tiltaket kan godkjennes, og gi en rammetillatelse. Da kan en del dokumentasjon, avklaringer og aktører vente til det søkes om igangsettingstillatelse. Når rammetillatelse er gitt kan det søkes flere igangsettingstillatelser, som for eksempel bare for grunnarbeider, så for fundamentering, deretter for reisverk osv. Dette gjøres vanligvis i større prosjekter, som store boligkomplekser, næringsbygg og offentlige bygg.

Alle kommuner har bestemmelser som regulerer bygging på en tomt. Noen ganger er det kommuneplanen som gjelder, andre steder finne det områdereguleringer, reguleringsplaner eller detaljplaner og bebyggelsesplaner som legger føringer for hva som kan bygges på en tomt.

Igangsettelse (IG), midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Når du har fått igangsettingstillatelse for ditt tiltak starter en spennende byggeprosess hvor de ansvarlige aktørene utfører sine arbeider. Når huset er ferdig, skal kommunen igjen på banen og vurdere om huset kan tas i bruk. Dette skjer etter ansvarlig søkers søknad om brukstillatelse eller ferdigattest.

Brukstillatelse, eller midlertidig brukstillatelse som det også heter, forutsetter at boligen er trygg å ta i bruk – og den må kunne brukes. Dvs. at det må være mulig å gå på do, vaske seg og lage mat, og det skal være trygt å komme seg inn i boligen og å bevege seg inne i boligen. Trapper, åpninger og hull i bakken skal sikres mot fall, det skal ikke ligge materialer, masser eller andre ting man kan snuble i, og innemiljø skal være trygt for alle tenkelige brukere. Brukstillatelse er tidsbegrenset (derfor «midlertidig») og skal angi når de siste arbeidene skal være ferdige og det skal søkes ferdigattest.

Ved søknad om ferdigattest skal alt være ferdig – da kan det ikke gjenstå utvendig planering eller huller i bakken, mangle innvendig trapp eller kjøkkenbenk eller et vindu eller noe som helst. Ferdig er helt ferdig, og alle aktørene skal ha fjernet seg og sine maskiner og materialer fra byggetomta for siste gang.

Kommunale gebyrer / kommunale avgifter
Kommunale gebyrer eller avgifter er avgifter sendt fra kommunen boligen tilhører. Dette kan inkludere blant annet utgifter i forbindelse med renovasjon, vann og avløp. Som oftest betaler du kommunale avgifter 4 ganger i året (hvert kvartal).

Overtakelse
Like før overtakelse vil vi sammen gjennomgå huset punkt for punkt for å sikre at alt blir slik som avtalt. Deretter sender vi en søknad om ferdigattest til kommunen. Når denne kommer fra kommunen, er det tid for overlevering.

Tomt
En tomt er et avgrenset område hvor det er mulig å bygge en bolig.

Tiltakshaver
Er en som er eier av eiendommen der det skal oppføres eller utføres et tiltak.

3D-visning / visning En 3D-visning er en visning av huset i 3D. Her kan du enkelt gå igjennom huset via enten PC eller mobilen. Vi har flere husmodeller som kan ses i 3D her.

Leonora tomannsbolig

Illustrasjoner
Flere av våre bilder er illustrasjoner designet av eksterne 3D-illustratører. Illustrasjonene er kun ment som eksempler. Vi gjør oppmerksom på at bildene/illustrasjonene ikke nødvendigvis samsvarer med plantegningene og avvik kan derfor forekomme.

Byggeprosessen

Oppstartsmøte
Når IG foreligger fra kommunen kaller vi inn til et oppstartsmøte hvor dere får møte deres egen byggeleder som vil ha ansvaret for deres boligprosjekt. I dette møtet bli fremdriften for prosjektet gjennomgått, og huset blir satt i bestilling.

Byggherre
En byggherre er den som står bak byggeprosjektet.

Gjennomføringsplan
En gjennomføringsplan er en oversikt som på en enkel og overordnet måte gir kommunen opplysninger om gjennomføringen av tiltaket. Kilde: https://dibk.no/regelverk/sak/2/5/5-3/

Oppmåling og utstikking
Skal du skille ut tomt, eller du er usikker på hvor grensene går på tomten din, må du bestille oppmåling av tomten. Da må du først kontakte kommunen som sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer, før det tinglyses. Les mer her: /aktuelt/bygge-hus/oppmaling-av-tomt/

Grunnarbeid
Grunnarbeid er den jobben som må utføres på tomten før byggearbeidene kan starte. Grunnarbeid er sentralt i et hvilket som helst byggeprosjekt. Tomten må opparbeides og planeres. Dette skal gjerne gjennomføres på bakgrunn av tegningene for huset som skal bygges. Les mer om planering av tomt her.

Planering av tomt
Planering av tomt gjøres på bakgrunn av tegningene som ABChus har laget for tomten. Du har det eksisterende terrenget på tomten, så har du det terrenget vi tegner inn med en ny form rundt huset. Dette skal bli det nye planerte terrenget.

Utvendig VA
Utvendig vann- og avløpsanlegg.

EL-anlegg
Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Kilde: https://www.elsikkerhetsportalen.no/ditt-elektriske-anlegg/

Byggestrøm
Byggestrøm er ment som kortvarig forsyning til for eksempel byggeplass i byggeperioden.

Uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll er kvalitetssikring av alle nye byggeprosjekt. Kontrollen går ut på å forsikre at prosjektet oppfyller krav til fuktsikring og lufttetthet i byggeteknisk forskrift. Kilde: http://norskbyggekontroll.no/uavhengig-kontroll/

Overlevering
Skjer når boligen er ferdigstilt, og kunden endelig kan overta sin nye bolig. På overleveringsdagen er byggeleder, og ofte boligkonsulenten i ABChus til stede.

Ettårsberfaring
Er en befaring som gjennomføres ett år etter overtakelse av boligen. Befaringen er først og fremst for å avdekke eventuelle feil eller mangler som har dukket opp innen ett år etter overtakelsen. Kilde: https://www.huseierne.no/nyheter/dette-ma-du-vite-om-ettarsbefaringen/

FDV-dokumentasjon
Er en forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold og brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Det er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.

Forklaring på ord og utrykk er ikke knyttet til ABChus sine leveransebeskrivelser og innholdet på denne siden er ikke del av kontrakten som eventuelt inngås med kundene våre. Kilder er oppgitt i teksten.

Populære tema

Populære tema
Bygge husHytteMest lest
Huskatalogen 2022_2023

Bygge FERDIGHUS? Våre ferdighus er nøkkelferdig og du kan flytte rett inn!

Boligdrømmen. Smak på ordet og la tankene fly fra rom til rom.

I vår NYE HUSKATALOG kan du se mange unike hjem til fast pris. Huskatalogen er i trykken nå, så vær tidlig ute. Last den ned digitalt i dag!

Hurtignavigering